خدمات دارالترجمه استانبول به مشتریان محترم اعم از حقیقی و حقوقی عبارت است از :
 • ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و ادارات نظیر اساسنامه، شرکت نامه، مدارک تجاری و حمل و نقل دریایی، روزنامه رسمی ، قراردادهای فی ما بین، ترازنامه های مالی، اسناد مالیاتی و غیره  و همچنین اخذ تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه
 • ترجمه رسمی کلیه مدارک و اسناد اشخاص حقیقی اعم از شناسنامه، سند ازدواج، سند ملک، ریز نمرات و دانشنامه های تحصیلی، گواهی های کاری، و ... و اخذ تایید از قوه قضائیه و وزارت امورخارجه
 • ترجمه رسمی انواع قراردادهای بازرگانی، حقوقی و تجاری جهت شرکتها و موسسات و ادارات
 • ترجمه غیر رسمی کلیه متون تخصصی، علمی، دانشگاهی، حقوقی، مدیریت، بازرگانی، فنی، قراردادی، ...
 • ترجمه متون مربوط به انواع بروشورها، کاتالوگ و تبلیغات فراگیر
 • ترجمه های صنعتی و دستورالعمل ماشین آلات
 • ترجمه سرفصل دروس دانشگاهی و مقالات
 • ترجمه کلیه متون به زبان های ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی
 • توانایی ترجمه انواع کتب در کلیه رشته ها و گرایش ها و آماده سازی آن برای انتشار
 • برابر اصل نمودن مدارک و اسناد صادره به زبان ترکی
 • ارائه معرفی نامه جهت نیروی انتظامی جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و سجل کیفری