کارت واکسیناسیون
کارت واکسیناسیون با تأیید نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید است، رونوشت برابر با اصل گواهی های صادره از انستیتو پاستور که یک مؤسسۀ بین المللی است و به زبان لاتین تحریر می شود نیز قابل ترجمه و تأیید است.

پروندۀ بهداشتی دانش آموزان
مدارک مزبور صادره از مدارس با تأیید مراکز آموزشی یا آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید می باشد.

قبوض آب، برق، تلفن و گاز
اصل قبوض آب، برق، گاز و تلفن قابل ترجمه و تأیید است.

فیش های حقوقی
فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر کارگزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه و تأیید بوده و فیش های حقوقی غیردولتی با مهر و امضاء شرکت همراه با روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

موجودی حساب بانکی
گواهی موجودی حساب های بانکی تا مبلغ -.100.000.000 ريال در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء بانک ذیربط قابل ترجمه و تأیید است و مازاد بر آن باید به تأیید امضاء کننده مجاز برسد. گواهی های گردش مالی حساب های بانکی که مانده آن بالاتر از مبلغ فوق باشد با مهر و امضاء معرفی شده بانک قابل ترجمه و تأیید می باشد.

گذرنامه
گذرنامه و رونوشت برابر با اصل آن قابل ترجمه و تآیید بوده و رونوشت برابر با اصل گذرنامه هائیکه زمان آن منقضی و بدرخواست ذینفع گذرنامه جدید صادر شده است بمنظور اطلاع از مندرجات آن قابل ترجمه و تأیید است.

کارت بازرگانی
کارت بازرگانی قابل ترجمه و تائید است ، همچنین رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام گردید قابل تائید می باشد.

گواهینامه های دریانوردی
گواهینامه های دریانوردی با مهر کشتیرانی قابل ترجمه و تأیید بوده و رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تأیید می باشد.

احکام قهرمانی و رشته های ورزشی
احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید می باشد.

بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات
بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر گمرک یا مهر سازمان هواپیمائی کشوری یا سازمان بنادر و کشتیرانی، یا وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های کشتیرانی
گواهیهای صادره از کشتیرانی جمهوری اسلامی ممهور به مهر کشتیرانی یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

خرید و فروش کشتی
اسناد خرید و فروش کشتی ها با مهر دفاتر اسناد رسمی و با تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است. همچنین اسناد کشتی های متعلق به دول بیگانه که در ایران قصد فروش دارند پس از تأیید مقامات مربوطه کشور متبوع کشتی و تأیید کنسولی ایران در آن کشور و وزارت امورخارجه در ایران قابل ترجمه و تائید است و در صورتیکه قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.

گواهی های وکلاء
گواهی های صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلای دادگستری با تأیید کانون وکلاء یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های فرهنگی هنری
گواهی های صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل ترجمه و تأیید می باشد و گواهی های صادره توسط آموزشگاه ها یا مؤسسات هنری باستناد مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط مانند ادارۀ ارشاد ، آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیّت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی هنری، قابل ترجمه و تأیید است.

 

 
 
 
 

 


گواهی مربوط به روستاهای دورافتاده
گواهی های مربوط به اشخاص در روستاهای دورافتاده با تأیید فرمانداری منطقه یا بخشداری محل صورت یا شورای اسلامی یا نیروی انتظامی منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های بهداشتی
گواهی های بهداشتی برای صدور محموله های غذایی به خارج از کشور با تأیید «معاونت غذا و دارو» یا «دانشگاه های علوم پزشکی» یا «ادارۀ کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی» (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قابل ترجمه و تأیید است.