گواهی های کار از مؤسسات و ادارات دولتی

گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های کار صادره از مهدکودکها
گواهی های صادره از مهدکودکها و مراجعی که زیرنظر سازمان بهزیستی فعالیّت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید می باشند.

گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات
گواهی کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیّت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا با ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های صادره از آژانسهای هواپیمائی و گردشگری
گواهی های کار صادره از آژانسهای هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیراینصورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشور یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های صادره از داروخانه ها
گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های کار صادره از شرکتها
گواهی های کار صادره از شرکتهای خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است. در صورتیکه در گواهی کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه مستند مزبور الزامی است.

گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاهها
گواهی کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان
گواهی های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی
گواهی های کار سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفترداران قابل ترجمه و تأیید است. و گواهی کار سایر افراد شاغل در دفترخانه ها با مهر دفترخانه کفایت می کند و گواهی های کار شاغلین در کانون سردفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی کار صادره از واحدهای صنفی مختلف
گواهی های مزبور با تأیید اتّحادیه صنف یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.