مدارک شرکتی

- اصل اساسنامه و صورتجلسه و اظهارنامۀ شرکت ها با مهر اداره ثبت شرکتها قابل ترجمه و تأیید می باشد.
- اوراق سهام شرکت های سهامی عام حاوی مهر و امضاء شرکت صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است.
- اوراق صادره از سازمان اوراق بورس قابل تأیید است.
- اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان، در صورت ذکر در شرکتنامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل ترجمه و تأیید است.
اوراق سهام شرکت های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی آن شرکت قابل ترجمه و تأیید است.
تبصره: چنانچه میزان سهام در روزنامه یا اساسنامه قید نشده باشد و مبلغ آن از 100.000.000 (صد میلیون ریال) بیشتر باشد استعلام از شرکت صادر کننده سهام الزامی است.

روزنامۀ رسمی
اصل روزنامۀ رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های مالیاتی
گواهینامه های مالیاتی با مهر ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید است. ترازنامه شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور و شرکتهای غیردولتی با تأیید حسابرسان خبره و تأیید انجمن حسابرسان رسمی ایران قابل ترجمه و تأیید می باشد. شرکت ها و مؤسسات حسابرسی نیز می توانند برای سایر شرکت ها تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند در این صورت ارائه روزنامه رسمی شرکت حسابرسی جهت ترجمه و تأیید الزامی است.

لیست بیمه
لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگۀ پرداخت حق بیمه یا با مهر شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های بیمه
گواهی های صادره از شرکت های بیمه مانند: بیمه ایران و غیره از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت با مهر دفاتر نمایندگی شرکتهای بیمه و یا شعبه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.

قراردادهای شرکت های خصوصی
قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم و ممهور به مهر اتاق بازرگانی باشد قابل ترجمه و تأیید است.
قراردادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تأیید است.