گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای
گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان با ارائۀ استعلامیۀ اخذ شده از سازمان قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی
گواهی های صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت از طرف ادارات یا سازمانهای دولتی یا دانشگاه ها قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان
گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی اداره می شوند، با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیّت آموزشی برای شرکت قابل ترجمه و تأیید است و در غیراینصورت مجوز وزارت آموزش و پرورش ضرورت تامه دارد.

گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی
گواهیهای صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت از طرف شرکتهای خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیّت آموزشی شرکت قابل ترجمه و تأیید است.

گواهیهای آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی
گواهینامه های آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأیید می باشد