مدارک کاردانی
مدارک کاردانی صادره توسط مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاهها، که حسب مورد، به تأیید اداره کل آموزش و پرورش یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، قابل ترجمه و تأیید است.

کارت دانشجویی
ترجمه کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل تأیید نیست.

ارزشنامه های تحصیلی
ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم، فناوری و تحقیقات و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید نیست، باستثناء مواردیکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید می کند. بنابراین ارزشنامه های تحصیلی کاربرد داخلی داشته و اصولاً قابل ترجمه و تأیید نیست.

مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشنامه مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترا ، ریزنمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشنامه های مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا ، ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی
دانشنامه مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریزنمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه مزبور قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی
ترجمه گواهی های مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با تأیید سازمان مرکزی و امضاء معرفی شده دانشگاه قابل تأیید می باشد.

گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی
ترجمه گواهی های کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های دولتی با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکدۀ ذیربط قابل ترجمه و تائید است.

مدارک صادره از دانشگاههای غیرانتفاعی
اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید می باشد.

مدارک و دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور
دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور ممهور به مهر سازمان و قید بلامانع بودن ترجمه از وزارتخانه ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه
مدارک صادره از حوزه های علمیّه همراه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

کارت نظام پزشکی
ترجمه کارت نظام پزشکی قابل تأیید است.

سرفصل دروس
سرفصل دروس برای کلیّه رشته های تحصیلی و کلیّه دانشگاههای دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برحسب مورد قابل تأیید است.

کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری
کارنامه های کنکور سراسری و اسامی قبولشدگان در روزنامه ها قابل ترجمه در سربرگهای رسمی مترجمین نمی باشد.

تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد
گواهی قبولی از دانشگاه های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم و برای دانشگاه های آزاد با مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران
مدارک مزبور با تأیید اداره امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور
مدارم مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور و وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

پروانه مطب

پذوانه مطب، پروانه دائم پزشکی و پروانه تأسیس داروخانه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید بوده و در غیراینصورت ارائه دانشنامه مربوطه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت برای ترجمه ضرروت دارد.