شناسنامه
شناسنامۀ افراد بالای 15 سال حتماً باید عکس دار باشد.
ترجمه شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه قابل تأیید است.
چنانچه هریک از وقایع اربعه در شناسنامه افراد بالغ قید نشده باشد ذکر مراتب در ترجمه الزامی است.
تأیید تصویر مصدّق شناسنامه توسط اداره ثبت احوال با ذکر تاریخ بلااشکال است.
در کلیّه صفحات شناسنامه افراد بالای 15 سال چنانچه واقعه ای قید شده باشد عیناً ترجمه و در غیراینصورت درج عبارت: تا تاریخ ترجمه ازداوج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده، توسط مترجم الزامی است.
تعدد زوجات یا تعدد طلاق تماماً باید درج شود.
قید شماره سریال، ممهور بودن عکس و ذکر کلمۀ المثنی در صورت المثنی بودن شناسنامه بوسیلۀ مترجم الزامی است.
تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه می شود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.

کارت ملی
اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی فوت
اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر ادارۀ ثبت احوال بدون نیاز به ارائۀ شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و نظام پزشکی یا پزشکی قانونی برای ترجمه و تأیید کفایت می کند.

گواهی تجرّد
گواهی تجرّد صادره از اداره ثبت احوال امورخارجه قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی ولادت
گواهی ولادت اتباع داخلی تا 15 روز قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه تصدیق پزشک یا مامای معتمد و تأیید نظام پزشکی قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
گواهی ولادت برای اتباع خارجه با مهر ثبت احوال امورخارجه و یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

سند ازدواج
سند ازدواج یا رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) که در ایران ازدواج نموده اند با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است. ازدواج موقّت و اقرار بزوجیّت در صورتی ترجمه و تأیید می شود که مثل اقرارنامه در سربرگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد. قید شروط ضمن عقد زوجین در ترجمه الزامی است.

سند طلاق
سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتیکه ممهور به مهر دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. و از تاریخ صدور 3 ماه برای ترجمه اعتبار دارد.

کارت پایان خدمت و معافیّت
کارت پایان خدمت ومعافیّت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. با این توضیح که پشت کارت نیز باید ترجمه شود،لکن کپی برابر با اصل آن قابل تأیید نیست. بدیهی است گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تأیید می باشد.


گواهینامه رانندگی

گواهینامه راهنمائی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می شود قابل ترجمه و تأیید می باشد. گواهی های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه نیز قابلیت ترجمه و تأیید را داراست. ترجمه و تأیید و برابر با اصل نمودن گواهینامه های بین المللی فاقد منع قانونی است.