اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور
مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران در کشور محل صدور مدارک مزبور و با تأیید آن توسط وزارت امورخارجه قابل ترجمه و تأیید است.
گواهی های صادره از طرف سازمانهای دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارتخانه های خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی باشد. مگر گواهی های مزبور فاقد عنوان باشد که در اینصورت قابل ترجمه و تأیید است.
گواهی های صادره از شرکتهای ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.