امور مربوط به اتباع بیگانه
کارت اقامت اتباع بیگانه صادره از وزارت کشور «اداره امور اتباع بیگانه» همراه تائیدیه اداره امور اتباع بیگانه قابل ترجمه و تأیید می باشد.
کارت تردد اتباع خارجی که جهت استفاده داخلی صادر گردیده است قابل ترجمه و تأیید نیست.
گواهی های مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجه، مانند تعداد فرزند و مشخصات همسر صادره از وزارت کشور با ارائه گواهی صادره از سوی مقامات ذیصلاح وزارت کشور قابل ترجمه و تأیید است.