مشتریان می بایست در مرحله اول به نکات ذیل جهت ترجمه و تایید رسمی اسناد توجه داشته باشند:
1-      اصل تمامی اسناد در طول روند ترجمه و تایید الزامی است.
2-      ارائه کپی صفحه اول پاسپورت یا اسپل صحیح اسامی مورد نیاز و یا مورد نظر مشتری در هر مدرک جهت دوری از خطا و اشتباه ضروری است.
3-      ارائه مدارک مکمل جهت تایید اسناد اصلی در صورت لزوم. این موارد در زیر بخش های مربوطه توضیح داده شده است. لطفا با مراجعه به زیر بخش های اطلاعات لازم را به دست آورید.