در این بخش با ارئۀ توضیحاتی شرایط و مدارک لازم جهت تایید ترجمه اسناد و مدارک شرح داده شده است. با انتخاب زیر بخش های مربوطه می توانید اطلاعات لازم جهت تایید ترجمه مدارکتان را به دست اورید.