دارالترجه استانبول در خرداد ماه 1364 با پروانه رسمی صادره از اداره کل فنی قوه قضائیه توسط دکتر حسین محمدزاده صدیق استاد زبان و ادبیات ترکی و مترجم رسمی زبان ترکی استانبولی در تهران تاسیس گردید.
مؤسس مترجم مذاکرات حقوقی و رسمی مقامات قوه قضائیه و قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران با سازمان های حقوقی و قضایی کشاورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان بوده و قراردادهای فی مابین را ترجمه می نمود. وی همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی را به ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی ترجمه کرده است.
دارالترجمه استانبول با سابقه ترین دارالترجمه در زمینه ترجمه های رسمی و قضایی به زبان های ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی و بالعکس می باشد.